กิจกรรมวันชาติไทยพิธีเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาโดยมีท่านผู้มีเกียรติ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ ลูกเสือ

นักศึกษา ชมรมจักรยานจากหลายแห่งและท่านผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ

โดยนายเพชรัตน์   เตชวัชรา   ประธานมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด

ในกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) ของมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด สาขาสนามชัยเขต

ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

พลโทองอาจ   ชวาลวิวัฒน์ นายกสมาคมกีฬาเรือเร็วแห่งประเทศไทย มาร่วมเป็นประธานเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙ และพิธีเปิด “จักรยานสานสัมพันธ์ เดินตามรอยพ่อ สืบสานงานของพ่อ”

ในกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) ของมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด สาขาสนามชัยเขต

ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

พิธีเปิดปล่อยจักรยาน กิจกรรม “จักรยานสานสัมพันธ์ เดินตามรอยพ่อ สืบสานงานของพ่อ”

โดยพลโท องอาจ    ชวาลวิวัฒน์ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐น.

ณ มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด สาขาสนามชัยเขต สู่สนามกีฬาเทศบาลตำบลสนามชัยเขต

เส้นทางการปั่น “จักรยานสานสัมพันธ์ เดินตามรอยพ่อ สืบสานงานของพ่อ” ระยะทางไป-กลับ               

 ๒๒ กิโลเมตร มีนายเพชรัตน์   เตชวัชรา,นายทศทิศ   วินิจฉัยกุล ร่วมปั่นจักรยาน ๒ ตอน

ณ มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด สาขาสนามชัยเขต สู่สนามกีฬาเทศบาลตำบลสนามชัยเขต

พันเอกประคอง   ปิ่นพาน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในฉะเชิงเทรา

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day)

ของมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด สาขาสนามชัยเขต ในวันที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๖๔

พันเอกประคอง   ปิ่นพาน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในฉะเชิงเทรา ประธานในพิธี                

ได้จัดถุงยังชีพ จำนวน ๔๐ ชุด มามอบให้ผู้พิการทางสายตา ทางร่างกายและผู้สูงอายุ

กิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) ของมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด สาขาสนามชัยเขต

ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

นายเพชรัตน์   เตชวัชรา,นางอัมพร  เตชวัชรา เป็นประธานพิธีเปิดป้าย “วิสาหกิจชุมชนคนตาบอด”

รวมทั้ง สมาชิกคนตาบอดและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ณ มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด สาขาสนามชัยเขต

ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

พันเอกชินรัชต   รัตนจิตเกษม นายเพชรัตน์   เตชวัชรา ผู้บริหาร สมาชิกหมอนวดคนตาบอดและแขก

ผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมจุดเทียนรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙

ในกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) ของมูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด สาขาสนามชัยเขต

ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๙ น.

 

“โครงการ รวมใจปลูกป่า ปลูกสมุนไพร ร่วมใจป้องกันโควิด-19เพื่อเทิดพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์

 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๔”

 

มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด สาขาสนามชัยเขต

 


 

 

เทิดพระเกียรติ ในหลวง รัชกาลที่ 9

 

 

กิจกรรมวันชาติไทย  นำธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา


 

กิจกรรม “ จักรยานสานสัมพันธ์  เดินตามรอยพ่อ สืบสานงานของพ่อ ”   

 

 

ร่วมกันปลูกป่านหลวง ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9

 

 

วันดินโลก

 

 

ระชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยใช้กลุ่มเปราะบาง เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ณ ห้องประชุม Terrace View V ๗  ณ พุทธมณฑล สาย ๑

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ